هفته خوب شمالی ها/ دومین برد متوالی فکری در لیگ یک