مسعود مینایی با پیروزی در جمع چهار نفر برتر قرار گرفت