چرا غیبت رحمتی در تیم ملی دیگر مهم نیست؟

غیبت رحمتی در لیست های اخیر تیم ملی نسبت به گذشته کمتر مورد توجه اهالی فوتبال قرار می گیرد.