اکسین همچنان در تعقیب صدرجدول/ دیدار خانوادگی را فیروز کریمی برد