جدایی گلرسابق استقلال از خونه به خونه

محسن فروزان از تیم خونه به خونه جدا شد و باید دید به کدام تیم می رود.