برای شرکت در انتخابات ریاست فدراسیون جودو؛/ محرومیت جلودار میراسماعیلی خواهد بود؟

فدراسیون جهانی کوراش که آرش میراسماعیلی را تا ۵ سال از هرگونه فعالیت محروم کرده بود حالا او کاندیدای ریاست فدراسیون جودو شده است.