جمعیت توسعه رشد سلامت زنان ایران به درمان زنان طالقان می روند

جمعیت توسعه رشد سلامت زنان ایران با همکاری کمیته امداد و قرارگاه جهادی امام رضا (علیه السلام) و بهداری طالقان روز دوشنبه پنج مهر برای درمان و مشاوره زنان طالقان عازم این شهر می شوند.