عدم حضور انگلیس در نشست آتی سران اتحادیه اروپا

یک مسئول اروپایی اظهار کرد نشست آتی سران کشورهای عضو اتحادیه اروپا بدون حضور انگلیس برگزار خواهد شد.