خطر قطع ارتباط شهر راهبردی «سلمیه» با استان «حمص» سوریه رفع شد