نوجوانان پرسپولیس هم استقلال را بردند/ حمله قلبی در دربی نوجوانان تهران 

نوجوانان پرسپولیس با برد ۲-۰ برابر استقلال ،صاحب دومین برد در ۴ دربی رده های مختلف سنی پایه ها شدند .