در مصاحبه با خبرنگاران/ انریکه: بارسا بدون مسی مشکلی نخواهد داشت