پاسخ خاص آقای خاص به منتقدانش

آقای خاص پاسخ انتقاداتی را که به وی می‌شود، به شکلی خاص داد.