نیروهای سوری بزرگترین عملیات را در شرق حلب آغاز کردند