عکس: گوگل لوگوی خود را به خاطر عربستان تغییر داد!

گوگل، لوگوی مشهور خود را به مناسبت روز ملی عربستان سعودی تغییر داد….