آغاز بزرگترین عملیات ارتش سوریه در شرق حلب

نیروهای ارتش سوریه و متحدانشان در محور راموسه در حومه جنوبی حلب پیشروی و امنیت جاده این منطقه به سمت عامریه را تامین کرده اند.