سبک سهراب، تلفیقی از دایی و فرکی (عکس)

سهراب بختیاری زاده سبک خاصی در سرمربی گری دارد، تلفیقی از آرامش فرکی و هیجان دایی!