روسیه: امریکا مانع اصلی توافقات جدید دربارهٔ سوریه است