وزیر امور خارجه ایران در نیویورک با همتایان خود در چند کشور دیدارکرد