جمهوری خواهان همچنان مخالف فروش هواپیماهای بوئینگ و ایرباس به ایران

اعضای ارشد جمهوریخواه آمریکا تاکید کردند به اقدام علیه فروش هواپیماهای بوئینگ و ایرباس به ایران ادامه خواهند داد.