سازمان ملل: قتل سیاه‎پوستان در امریکا یادآور «لینچ‌کردن» است