ناسزا گویان با شارژ دوهزار تومانی ساکت می شوند/ تبریزی: بی قصد و غرض بازوبند قرمز بستم