تصاویر: مشارکت شبکۀ العالم در جشنوارۀ بین المللی غدیر

شبکه العالم در دهمین جشنواره بین المللی غدیر که در نجف اشرف برگزار می شود، حضور به هم رساند….