تصاویر: مشارکت شبکۀ العالم در جشنوارۀ بین المللی غدیر