۵ مهر؛ برگزاری همه پرسی اصلاح قانون اساسی در جمهوری آذربایجان

همه پرسی اصلاح قانون اساسی جمهوری آذربایجان در ۲۶ سپتامبر (پنجم مهر ماه) درپنج هزار و ششصدو بیست و هفت منطقه انتخاباتی برگزار خواهد شد.۲۰:۳۰ – ۱۳۹۵ جمعه ۲ مهر