پاسخ تند مقتدا صدر به رئیس سازمان سیا

رهبر جریان صدر در پاسخ به اظهارات رئیس سازمان دربارۀ بقای دراز مدت داعش پاسخ داد….