باید از ظهور یک هژمونی در خاورمیانه جلوگیری کرد/حمله صدام به شهرها، مبدأ برنامه موشکی ایران بود