گروه کاری سازمان ملل: کشتار سیاه پوستان یادآور مجازات بدون محاکمه است

کشته شدن سیاه پوستان توسط پلیس آمریکا، یادآور لینچ کردن (مجازات بدون محاکمه افراد) است و دولت باید بسیار بیشتر برای حفاظت از سیاه پوستان تلاش کند.