گروه کاری سازمان ملل: کشتار سیاه پوستان یادآور مجازات بدون محاکمه است