کاخ سفید: اوباما نگران تبعات بلندمدت قانون شکایت از عربستان است