دانشگاه آزاد و نفت آبادان حریفان خود را در هم کوبیدند