گاتیلوف: موضع آمریکا مانع اصلی دستیابی به توافق در خصوص سوریه است

معاون وزیر امور خارجه روسیه گفت در نیویورک توافقات یا تصمیمهای جدیدی در خصوص سوریه به دست نیامد.