گاتیلوف: موضع آمریکا مانع اصلی دستیابی به توافق در خصوص سوریه است