اروپا: پیمان تجارت آزاد با امریکا در دوران اوباما امضا نخواهد شد