درخواست اروپا از بریتانیا برای تسریع در ترک اتحادیه اروپا

رئیس پارلمان اروپا می‌گوید بریتانیا باید تا قبل از انتخابات بعدی پارلمان اروپا از اتحادیه اروپا خارج شود.