بحران جمع شدگی زباله چند کیلومتری در خیابان ها

شش ماه پس از آنکه شهروندان لبنانی تصور می کردند که بحران انباشت زباله در پایتخت این کشور به پایان رسیده است ، این روزها دوباره خیابان های بیروت به زباله دان تبدیل شده است .۲۱:۰۳ – ۱۳۹۵ جمعه ۲ مهر