رقابت ۴۰۰ اسب در مسابقات تهران

هفته هفتم مسابقات کورس پائیزه اسبدوانی تهران برگزار شد.