اسپوتنیک: کتاب راهنمای تروریست‎های سوریه در ترکیه چاپ شده است