کری: در دیدارم با لاوروف، اندکی پیشرفت در مورد سوریه حاصل شد