لاوروف: نباید اجازه دهیم اوضاع سوریه به فاجعه تبدیل شود