شهادت بیش از ۱۰۰۰ پزشک و امداد گر/ وجود بالغ بر ۶۰ بیمارستان مجهز صحرایی اوج اقتدار ایران است