تقدیر از کارگردان و بازیگران رستاخیز در دهمین جشنواره غدیر نجف