مشاهده بر هم کنش میان اتم های منفرد برای اولین بار

پژوهشگران موفق به مشاهده‌‌ی برهم‌کنش‌ اتم‌های منفرد پتاسیم شده‌اند که چنین مشاهده‌ی نزدیکی از اتم‌ها پیش از این سابقه نداشته است.