برای تضمین پیشرفت کشور نیازمند اعتماد به جوانان هستیم