آمادگی جمهوری آذربایجان برای برگزاری همه پرسی اصلاح قانون اساسی

همه پرسی اصلاح قانون اساسی جمهوری آذربایجان در پنجم مهر ماه در ۵ هزار و ۶۲۷ منطقه انتخاباتی برگزار خواهد شد.