شهادت بیش از ۱۰۰۰ پزشک و امدادگر/ وجود بالغ بر ۶۰بیمارستان مجهز صحرایی اوج اقتدار ایران است