دفاع مقدس گنجینه ای بی نظیر از جراحی به جا گذاشت/ اخلاق حلقه گمشده جامعه

وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی گفت: جامعه پزشکی در دوران دفاع مقدس کارنامه درخشانی از همراهی و رشادت خود خلق کرد.