دفاع مقدس گنجینه ای بی نظیر از جراحی به جا گذاشت/ اخلاق حلقه گمشده جامعه