ویدیو: زندگی رقت‌بار مردم یمن در سایۀ محاصرۀ عربستان