مخالفت گروه چهارجانبه خاورمیانه با فعالیت‌های شهرک‌سازی صهیونیست‌ها

گروه چهارجانبه خاورمیانه با فعالیت‌های شهرک‌سازی صهیونیست‌ها مخالفت کرد.