کنترل منطقه ای دیگر در غوطه شرقی دمشق به وسیله ارتش سوریه

ارتش سوریه کنترل منطقه رحبه الاشاره در غوطه شرقی دمشق را به دست گرفت.